ДИСКРИМИНАЦИЯ | КОРУПЦИЯ Българско Патентно Ведомство




В процес на постоянно обновяване/допълване с текст и материали.



КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона.
Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии,
основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,
религия, образование, убеждения, политическа принадлежност,
лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове
или действия на нейни органи и длъжностни лица.

Чл. 19.
(1) Икономиката на Република България
се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица
еднакви правни условия за стопанска дейност,
като предотвратява злоупотребата с монополизма,
нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
№ 14 от 10 ноември 1992 г. по к. д. № 14 от 1992 г.
за тълкуване на чл. 6 , ал. 2 от Конституцията
(Обн., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 1992 г.)

...
"РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНА ОЗНАЧАВА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ
ГРАЖДАНИ ПРЕД ЗАКОНА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЕДНАКВОТО ИМ ТРЕТИРАНЕ
ОТ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ"
...
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
Конституционният съд Р Е Ш И:

1. "РАВЕНСТВОТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ПРЕД ЗАКОНА
ПО СМИСЪЛА НА чл. 6, ал. 2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА
ОЗНАЧАВА РАВЕНСТВО ПРЕД ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ"
...
Предвид, че според международното и национално право
НЯМА ДАВНОСТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕTO "ДИСКРИМИНАЦИЯ"
и предвид, че последната кореспонденция изпратена от ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
е от месец март 2014 г. и до понастоящем държавните чиновници имаха
предостатъчно време за поправка на започналите с ДИСКРИМИНАЦИЯ злодеяния,
но не го сториха, то ОЧАКВАЙТЕ:
Публикуване тук (след депозиране в съда) на ИСК с предмет ДИСКРИМИНАЦИЯ,
произведена от ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ като резултат
от НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАКОН!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ПО РЕДА НА НЕЙНОТО ВЪЗНИКВАНЕ!

НАШИТЕ САНКЦИИ СА ВАШ ПРОБЛЕМ“,
СЛОГАН на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
като ТЪРГОВСКА МАРКА на ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА!

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ над ЗАКОНИТЕ!
ЗАКОНИТЕ срещу ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ПРАВОТО СИ ДА ОТГОВОРИ:
УСТАНОВЕНА ПРАКТИКА ЛИ Е В ПРОИЗВОДСТВАТА МУ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ
ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и релевантните МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ?!

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ПРАВОТО СИ ДА ДОКАЖЕ, ЧЕ ЧРЕЗ ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ И ПРАВО
ПРАВОТО НА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НЕ Е НАРУШЕНО!

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ПРАВОТО СИ ДА ОТГОВОРЯ ЗА:

● Липсата на обективна и разумна обосновка за НАЛОЖЕНА САНКЦИЯ:
НЕИЗВЪРШВАНЕ НА ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА (по чл. 36, ал. 3 от ЗПД)
по ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН,
Регистрирана с Вх. № 10000 от 11.02.2011 г. по описа на
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

● Липсата на обективна и разумна обосновка за ДВОЙНИ СТАНДАРТИ:
На едни потребители-заявители на услуги се предоставя възможност
за Отстраняване на недостатъци (по чл. 36, ал. 3 от ЗПД), а на други не!

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ПРАВОТО СИ ДА ОСВЕТЛИ:

● КОЙ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ УМИШЛЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО
НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАКОН,
ЧРЕЗ КОИТО СИ ДЕЙСТВИЯ Е ГЕНЕРИРАЛ ДИСКРИМИНАЦИЯ:

Главен експерт ИВАЙЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ИЛИ
Държавен експерт ЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА?

ДОКАЗАТЕЛСТВА: Ще бъдат приложени:

ПИСМО
от Главен експерт ИВАЙЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ПРЕДВАРИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ от ...
на Държавен експерт ЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

РЕШЕНИЕ от ...
на Държавен експерт ЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

РЕШЕНИЕ от ... на Отдел „СПОРОВЕ“
на... Главен експерт ..., респективно
на КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

ПИСМО
от Главен експерт ИВАЙЛА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ПРОТОКОЛ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 33 / 02.04.2012 г. на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
,
от който е видно, че на български потребител-заявител
по ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН № 9915
с предмет: "Светещ стъклопакет",
чрез Съобщение по чл. 32, чл. 33 и чл. 34 от ЗПД,
се предоставя възможност за Промени по чл 36, ал. 3 от ЗПД – 2-месечен срок.

ПРОТОКОЛ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 86 / 01.09.2016 г. на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
,
от който е видно, че на български потребител-заявител
по ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН № 11147
с предмет: "Зъболекарско огледало",
чрез Съобщение за уточняване на изображение съгласно чл. 32 от ЗПД,
се предоставя възможност за Отстраняване на посочените нередности
съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗПД – 2-месечен срок.

ПРОТОКОЛ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
№ 95 / 01.06.2017 г. на ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
,
от който е видно, че на български потребител-заявител
по ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН № 11220
с предмет: "Бутилка с етикет",
чрез Съобщение по чл. 32 от ЗПД,
се предоставя възможност да се представят исканите документи
съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗПД – 2-месечен срок.

АКО ПАРИТЕ МОЖЕХА ДА ГАРАНТИРАТ ХИГИЕНА НА МОРАЛА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА...

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
Новини
BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността
на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса,
свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“
31-10-2017
...
По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 8 797 339,19 лева / 4 498 008,11 евро.
...