ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ | КОРУПЦИЯ Българско Патентно ВедомствоАктивна от 26.11.2014 г.

Заповядайте, четете и преценете сами, налице ли са при прилагането на Българските и релевантни
Международни Нормативи ДВОЙНИ СТАНДАРТИ, изцяло и напълно правилно обусловили създаването
на този Уебсайт, с такова Съдържание и Наименование!!

Подредената в хронологичен ред документирана фактология в настоящата ПАПКА показва
всичко Главно и Съществено, издадено и получено досега, отнасящо се за три регистрирани
от ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ (ЗРПД):

ЗРПД с Вх. № 10000 от 11.02.2011 г.
ЗРПД с Вх. № 10051 от 14.06.2011 г.
ЗРПД с Вх. № 10142 от 12.12.2011 г.

Част от второстепенната книжнина, включваща и електронни писма (автоматичните им отговори)
и обратната кореспонденция до/от РЪКОВОДНИ ПЕРСОНИ на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, свързана
с Главните и Съществени документи е налична тук, а по-сетне, същата, ведно и с останалата,
ще бъде налична и в другите ПАПКИ.

Не се старайте да търсите в изложената информация, а и не се учудвайте, че НЕ ОТКРИВАТЕ
ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА по чл. 36, ал. 3 от ЗПД за ЗРПД № 10000/11.02.2011 г.
!

Просто, НЯМА ИЗВЪРШЕНА... такава ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА от Отдел „Експертиза“
на ДИРЕКЦИЯ „Изобретения, промишлени дизайни и информационно обезпечаване“!

ДОКАЗАТЕЛСТВО за това е РЕШЕНИЕ № 242/18.04.2013 г. на Отдел „Правоприлагане и спорове“
при ДИРЕКЦИЯ „Правоприлагане, административно-наказателна отговорност и спорове“!
Налично по-долу.

Интересен в този контекст е и един АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ (без НАИМЕНОВАНИЕ),
в качеството си на “ОТГОВОР” от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
по СИГНАЛ за незаконосъобразните действия на тенденциозните производства на ЗАЯВКИТЕ.
“ОТГОВОР”, а не задължителното РЕШЕНИЕ по изискванията на чл. 107... 125 от АПК,
респективно по изискванията от УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО!
Наличен е по-долу като “ОТГОВОР” № 94-00-1119/29.08.2012 г.!!! СЛЕДВА...