КОРУПЦИЯ Българско Патентно Ведомство

В аванс Ви представяме две противоположни становища - два антипода,
на Главен експерт Ивайла Иванова от Отдел "Експертиза"
при Дирекция "Изобретения, полезни модели, промишлен дизайн"
на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, касаещи подадената и приета
ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН с Вх. № 10000 от 11.02.2011 г.

Вижте 3-те Тук...