КОРУПЦИЯ Българско Патентно Ведомство

В аванс Ви представяме две противоположни становища - два антипода,
на Главен експерт Ивайла Иванова от Отдел "Експертиза"
при Дирекция "Изобретения, полезни модели, промишлен дизайн"
на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, касаещи подадената и приета
ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН с Вх. № 10000 от 11.02.2011 г.

Вижте 3-те Тук...

Визираното „решение №242 от 18.04.2013г.“, на чийто указания и мотиви се обляга
горепосоченото длъжностно лице Главен експерт Ивайла Иванова, ще бъде публикувано
в ПАПКИ: „10000/11.02.2011 г.“ и „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ“.