НАЧАЛО | КОРУПЦИЯ Българско Патентно Ведомство
СЪОБЩЕНИЕ от 13.10.2017 г.

Предвид, че според международното и национално право
НЯМА ДАВНОСТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕTO "ДИСКРИМИНАЦИЯ"
и предвид, че последната кореспонденция изпратена от ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
е от месец март 2014 г. и до понастоящем държавните чиновници имаха
предостатъчно време за поправка на започналите с ДИСКРИМИНАЦИЯ злодеяния,
но не го сториха, то ОЧАКВАЙТЕ:
Публикуване тук (след депозиране в съда) на ИСК с предмет ДИСКРИМИНАЦИЯ,
произведена от ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ като резултат
от НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЗАКОН!

Следва в нова ПАПКА "ДИСКРИМИНАЦИЯ"

СЪОБЩЕНИЕ от 26.11.2014 г.

От 26.11.2014 г. е активна ПАПКА "ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ"

Уважаеми Посетители,
Този Уебсайт касае три приети и регистрирани от БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИИ НА ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ (ЗРПД):
ЗРПД с Вх. № 10000 от 11.02.2011 г.
ЗРПД с Вх. № 10051 от 14.06.2011 г.
ЗРПД с Вх. № 10142 от 12.12.2011 г.


Засега със съдържание е ПАПКА: "ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ".
Поетапно ще се активират и останалите ПАПКИ, а чрез СЪОБЩЕНИЯ ще се уведомява за качената,
съответно и къде информация.

В аванс Ви представяме две противоположни становища - два антипода,
на Главен експерт Ивайла Иванова от Отдел „Експертиза“
при Дирекция „Изобретения, полезни модели, промишлен дизайн“
на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, касаещи подадената и приета
ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН с Вх. № 10000 от 11.02.2011 г.

Вижте 3-те Тук...

Визираното „решение №242 от 18.04.2013г.“, на чийто указания и мотиви се обляга
горепосоченото длъжностно лице Главен експерт Ивайла Иванова, ще бъде публикувано
в ПАПКИ: „10000/11.02.2011 г.“ и „ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ“.
В последната, от съдържанието на издадените документи – подредени в хронологичен ред,
ще разберете как се прилагат административно-производствени правила
и материално-правни разпоредби в светлината на чл. 4 от ПАРИЖКАТА КОНВЕНЦИЯ,
респективно - чл. 35 от ЗАКОНА ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН,
досежно ДВЕ ЗАЯВКИ С ИДЕНТИЧНИ ДИЗАЙНИ, от които, по Първата (предходна)
не е извършено произнасяне до момента на подаване на Втората (по-сетнешна).

Става въпрос за ДВЕ – с УСТАНОВЕНА ДАТА НА ПОДАВАНЕ ЗАЯВКИ:

Вх. № 10000 от 11.02.2011 г.
„СТЪКЛОПАКЕТ С БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ“

и
Вх. № 10051 от 14.06.2011 г.
„СТЪКЛОПАКЕТ С БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ,
С ВГРАДЕН ДЕКОРАТИВЕН АКСЕСОАР С БИЖУТЕРИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ“.


По точно – ще разберете, а и ще се досетите – поради защо (!?!), след приемането
на тази – Втората (по-сетнешна) ЗАЯВКА, не е налице произнасяне с РЕШЕНИЕ,
с което се признава ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТ от Първата (предходна) ЗАЯВКА 10000
и се прекратява образуваното по тази Първа (предходна) ЗАЯВКА 10000 производство.

И по-сетне, предмет на Отдел „Експертиза“ не е било само и единствено производството
по Втората (по-сетнешна) ЗАЯВКА 10051..., респективно,
да е нямало абсолютно никакви издадени актове по въпросната (предходна) ЗАЯВКА 10000.

В края на краищата всеки ще си направи извода,
облечен в смисъл и уважение ли е за ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
основния императивен принцип в условията на демокрация: „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА“!